Genus Pithecia
sakis

Classification: Order Primates (primates) > Family Cebidae (New World monkeys) > Genus Pithecia


Pithecia monachus
red-bearded (or monk) saki
(Individual: 2)

Pithecia pithecia
white-faced (or Guianan) saki
(Individual: 1)